Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 11:16 (Data juliańska: 2459002.969)
P= -14.71°   Bo= -0.46°   Lo= 206.60°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE – CHROMOSFEA, FALE UDERZENIOWE cz. (17/55)


15-12-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE – CHROMOSFEA, FALE UDERZENIOWE cz. (17/55)

Całkowite zaćmienia Słońca jak i również  urządzenia koronografy, które sztucznie takie zjawiska generują mamy wówczas  możliwość badania chromosfery w przekroju. Cała chromosfera obserwowana w całości jest bardzo interesująca w niej  zachodzą odmienne procesy fizyczne niż w fotosferze. Fotografie chromosfery wykazują istnienie jasnych obłoków wapiennych i ciemnych długich linii, które przy brzegu tarczy uwidaczniają się w postaci protuberancji. Protuberancje to „kosmiczne wulkany” , egzystuj  tylko  po wystrzeleniu z powierzchni Słońca głównie w koronie słonecznej. Badania jakie dokonują sondy kosmiczne są one  przystosowane i wykorzystywane do obserwacji Słońca potwierdzając ciekawe fizyczne właściwości chromosfery.  Mianowicie  temperatura chromosfery rośnie do najbardziej zewnętrznej jej warstwy i osiąga nawet wartość kilkuset tysięcy stopni. Mogło się wydawać przeciwnie temperatura powinna posiadać tendencję spadkową. Jedynie  jest pewne w chromosferze muszą zachodzić nam jeszcze do końca nie znane procesy powodujące jej nagły wzrost temperatury. Prawdopodobnie  za taki stan rzeczy odpowiedzialne są fale powstają one  głęboko pod fotosferą i prądami konwekcyjnymi unoszone są ku górze. Ich energia dopiero ulega rozproszeniu właśnie  w chromosferze. Przejawem energii tych fal to fale  uderzeniowe analogicznie podobna do lecącego obiektu powyżej prędkości dźwięku wydając za sobą dźwięki w postaci dudnienia. Fala uderzeniowa jej energia jest na tyle potężna pochodząca z prądów konwencyjnych,  że z powodzeniem wywołanej turbulencji jest w stanie ogrzać gazy w chromosferze do kilkuset tysięcy stopni.