Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-15    Czas UT: 05:33 (Data juliańska: 2459045.731)
P= 3.90°   Bo= 4.37°   Lo= 0.62°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce –współczynnik liczby Wolfa raz jeszcze cz. (49/55)


08-04-2019 Janusz Bańkowski

Powracając do samej liczby Wolfa R jest ona wyznaczona przez lunetę o średnicy 80 mm i ogniskowej 1100 mm.  Co z innymi przyrządami astronomicznymi o lepszych lub gorszych parametrach od tej co obserwował sam przez nią Rudolf Wolf. Wprowadzono jeszcze do wzoru literkę k jest współczynnik, który stanowi tzw. odpowiednią redukcję dla danego przyrządu obserwatora. Na wartość  względną liczby Wolfa wpływa kilka czynników zależnych i niezależnych od nas. Zależne czynniki to wielkość teleskopu i tak np. obserwując tarcze słoneczną większym teleskopem o większej średnicy niż luneta Wolfa jesteśmy w stanie dostrzec więcej ilości plam. Odwrotnie posiadając znacznie mniejszy przyrząd obserwacyjny zakres obserwacji to miej sza wartość liczby Wolfa. Niezależne czynniki to warunki obserwacyjne przede wszystkim przezroczystość atmosfery w miejscu dokonywania obserwacji. Wówczas należy stosować odpowiedni  współczynnik tak jakbyśmy dokonywali obserwację wzorcową luneta Rudolfa Wolfa. Oprócz tego w dzienniku obserwacyjnym m/n odnotowujemy w odpowiednich skalach jak widoczne jest Słońce czy faluje czy nie, jaka jest siła wiatru. Czy nasza obserwacja jest dokładna  czy też w sposób pobieżny ? Oczywiście to ma poważny wpływ na uzyskany końcowy wynik obserwacyjny. Obecnie dzienniki obserwacyjne są tak zbudowane, że w nich również odnotowujemy liczbę Wolfa jaka panuje aktywność słoneczna na półkuli północnej i południowej. W takim przypadku trzeba zliczać grupy plam słonecznych i same plamy oddzielnie na obydwóch jego półkulach. Do wyznaczania aktywności Słońca stosuje się również  inna wartość podobną  wyliczoną jak  liczbę Wolfa mianowicie, aktywność plamo-twórczą.  W wyznaczeniu aktywności plamo-twórczej zliczamy tylko te plamy które otoczone są półcieniami. Mnożymy je przez liczbę 10 , które nie posiadają półcieni dodajemy do wyniku jego wyniku. Zliczyliśmy wszystkie plamy na tarczy słonecznej liczba ich wynosi 28 w tym 11 plam otoczonych jest półcieniami. Wg podobnego analogowego wzoru liczby Wolfa obliczamy aktywność plamo-twórczą 11*10 + 17 = 167. Takie zestawienie aktywności plamo-twórczej obserwując i zliczając je w poszczególnych dniach miesiącach na przestrzeni roku mamy obraz o plamach, które były otoczone półcieniami.